Algemene voorwaarden

De hieronder beschreven algemene voorwaarden zijn steeds onlosmakelijk verbonden met de diensten uitgevoerd door CaniCo, de handelsbenaming gebruikt door Annelies Langenaekens, gevestigd te Oostende met ondernemingsnummer BE0682571182.

 

CaniCo biedt diensten aan met betrekking tot het omgaan en samenleven met honden en de persoonlijke ontwikkeling voor hondeneigenaren. CaniCo zet zich in om mensen en honden dichter bij elkaar te brengen aan de hand van een begeleidingstraject en de daarbij horende activiteiten omkaderd met workshops, lezingen en individuele sessies.

 

Artikel 1        Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende uitdrukkingen de volgende betekenissen:

 1. CaniCo: hondengedragscoach Annelies Langenaekens
 2. De klant: de particulier die CaniCo opdracht geeft tot het uitvoeren van diensten (bv. advies, een traject, een sessie, een lezing, een workshop, online cursus).
 3. De overeenkomst: de overeenkomst voor de gegeven opdracht op grond waarvan CaniCo tegen betaling diensten verricht.

Artikel 2        Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, alsook de daaruit voortvloeiende diensten van welke aard dan ook tussen CaniCo en de klant.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn terug te vinden op de website, op elke offerte en op elke factuur door CaniCo o
 3. Door het plaatsen van een bestelling voor een dienst aanvaardt de klant de algemene voorwaarden van CaniC
 4. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend, indien en voor zover die tussen beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bijzondere voorwaarden van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden heeft het bepaalde in de bijzondere voorwaarden voorrang.
 6. Bij sluiten van de overeenkomst gelden in ieder geval de volgende minimumvoorwaarden:

6.1 CaniCo behoudt zich het recht voor om een klant te weigeren

6.2 CaniCo zal geen diensten verlenen aan potentiële klanten wiens doeleinden strijdig zijn met deze voorwaarden, de openbare orde, goede zeden of enige wettelijke verplichtingen

6.3 De klant heeft een familiale verzekering afgesloten bij de start van het traject

6.4 De klant is minimum 18 jaar bij aanvang van een overeenkomst met CaniCo.

6.5 De klant is de eigenaar van de hond of heeft toestemming gekregen van de eigenaar van de hond om CaniCo een opdracht te geven.

6.6 De klant is verantwoordelijk voor de vaccinatiestatus van de hond.

6.7 De klant spreekt Nederlands of Engels.

6.8 Wanneer kinderen betrokken zijn in de begeleidingen, dan staan deze kinderen steeds onder de begeleiding en toezicht van een ouder of diens plaatsvervanger. CaniCo kan deze rol nooit opnemen.

 

Artikel 3       Principes

 1. Canico maakt geen gebruik van strafgerichte, intimiderende of bedreigende technieken die het welzijn van dieren schaden zoals fysieke of verbale correcties. Er wordt vriendelijk en geweldloos omgegaan met elkaar en het dier. Het welzijn van dier en mens is steeds het uitgangspunt.
 2. CaniCo behoudt zich het recht voor om de begeleiding stop te zetten indien de klant na advies toch gebruik maakt van lichamelijke correcties t.o.v. de hond en/of aversieve technieken of middelen gebruikt.
 3. Wie een overeenkomst sluit bij CaniCo verbindt zich ertoe zijn huisdier niet te herplaatsen of te laten inslapen, behalve om medische redenen, zonder overleg met CaniCo.

Artikel 4       Bestellen van diensten

 1. De overeenkomst komt tot stand na
  1. een bestelling via de website of andere (social media) kanalen van CaniCo; of
  2. het bezorgen van een ondertekende overeenkomst zoals opgesteld door CaniCo; of
  3. het schriftelijk en/of per e-mail akkoord van offerte of opdrachtbevestiging. In het geval van een akkoord op een offerte geldt deze daarna ook als opdrachtbevestiging; of
  4. een telefonische bestelling bevestigd per e-mail.
 2. Zodra een afspraak ingeboekt is na een mondeling of schriftelijk akkoord is de afspraak bindend en is betaling van het volledige bedrag van het traject verplicht. De verplichting blijft geldig bij een gespreide betaling. Deze regeling geldt ook voor een digitale inschrijving via de website.

Artikel 5       Duur en afsluiting van de opdracht

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde duur, tenzij beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Daarna kan de klant geen aanspraak meer maken op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de dienst zoals overgebleven coaching uren en toegang tot (digitaal) lesmateriaal in welke vorm dan ook.

Artikel 6       Tussentijdse beëindiging van de dienst

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen in geval van wanprestaties van de andere partij. Een dergelijke beëindiging moet onderbouwd en schriftelijk aan de andere partij worden meegedeeld. In geval van beïndiging door CaniCo lastens de klant heeft CaniCo recht op de volledig overeengekomen opdrachtsom, inclusief de vergoeding van de gemaakte en eventueel nog te maken kosten.
 2. Als door de klant tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan wanprestatie van CaniCo, heeft CaniCo recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de gemaakte en eventueel nog te maken kosten.
 3. CaniCo mag overgaan tot voortijdige beëindiging als er zich feiten of omstandigheden voordoen die niet aan CaniCo te wijten zijn en een goede uitvoering van de dienst in de weg staan, waardoor voltooiing van de opdracht in alle redelijkheid niet van CaniCo verwacht kan worden (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot het niet respecteren van de principes in artikel 3). CaniCo behoudt in dat geval minimaal aanspraak op betaling van de reeds verleende diensten tot op dit moment.

Artikel 7        Tarieven en betalingen

 1. Op de website en in de schriftelijke communicatie van CaniCo staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door CaniCo voor de daarin benoemde diensten in rekening zullen worden gebracht, inclusief gedetailleerde inhoud van de dienst.
 2. Alle prijzen zijn inclusief BTW vermeld.
 3. Bij aanvraag van de dienst gaat de klant akkoord met het tarief dat op de website vermeld wordt.
 4. Facturatie volgt ten laatste binnen drie werkdagen na het boeken van de dienst. Facturen dienen voor de start van het traject betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt. CaniCo komt het recht toe betaling vooraf te vergen en de diensten op te schorten tot een (volgende) betaling is voldaan.
 5. De overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. CaniCo kan de tarieven voor (online) diensten op elk moment wijzigen. Echter, als een dienst eenmaal is besteld zal de prijs daarvan niet tussentijds wijzigen.
 6. De factuur moet worden betaald op de door CaniCo aangegeven wijze. Een optie tot gespreide betaling is eventueel mogelijk. CaniCo accepteert geen contante betalingen.
 7. Als de factuur niet binnen de termijn wordt betaald is de klant in verzuim en heeft CaniCo het recht de wettelijkerente in rekening te brengen. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan de betaling van het volledig verschuldigde bedrag. In geval van betalingsverzuim is CaniCo tevens gerechtigd alle diensten ten behoeve van de klant op te schorten of te beëindigen.
 8. Als CaniCo genoodzaakt is tot invorderingsmaatregelen, zullen de hieraan verbonden kosten ten laste vallen van de klant.
 9. Betwistingen dienen binnen de acht werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan CaniCo kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid.

 

Artikel 8       Wijzigingen en annulatiebeleid

Wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de dienst blijkt dat het noodzakelijk is deze te wijzigen of aan te vullen, passen de partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.
 2. Indien de partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. CaniCo stelt de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

 

Annuleren of wijzigen van afspraken

 1. Afspraken voor de sessies tussen CaniCo en de klant kunnen tot minimaal 48 uur van te voren door de klantworden afgezegd of gewijzigd. Later kan dit alleen in geval van overmacht of met wederzijdse CaniCo behoudt zich het recht voor om afspraken, die door de klant niet in overeenstemming met het bovenstaande zijn afgezegd, volledig aan te rekenen.
 2. Indien een afspraak of opdracht door overmacht (bv. ziekte, ongeval, brand) niet kan plaatsvinden, zal CaniCo de klant onmiddellijk op de hoogte brengen. Er zal dan een nieuwe datum worden voorgesteld waarop de afspraak of opdracht onder dezelfde voorwaarden kan doorgaan. Wanneer de klant hier niet toe bereid is, dan wordt de afspraak toch aangerekend.
 3. Indien een overeenkomst door overmacht niet verder kan worden uitgevoerd, zullen beide partijen gezamenlijk naar een oplossing zoeken. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te beëindigen. In dat geval krijgt de klant het resterende bedrag terug.

Annuleren of wijzigen van workshops of lezingen

 1. Annulering van een inschrijving voor een workshop of lezing kan gratis tot 14 dagen voor de start van de workshop of lezing.

Artikel 9       Online producten

 1. Een online bestelling van online materiaal impliceert een betalingsverplichting voor de klant.
 2. De klant ontvangt na aankoop onmiddellijk toegang tot het online materiaal. Herroeping van een bestelling van een online product is niet meer mogelijk nadat deze is aangeschaft omdat deze direct beschikbaar wordt gesteld. De klant doet daarmee afstand van het herroepingsrecht en er vindt geen restitutie van de betaling plaats.
 3. CaniCo heeft het recht de tarieven van een cursus aan te passen, ook voor promotionele doeleinden.
 4. CaniCo verschaft de best mogelijke informatie, maar garandeert niet dat die vrij is van fouten. De klant gebruikt de online producten en de kennis die is opgedaan op eigen risico en blijft te allen tijden zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens de cursus.
 5. CaniCo is gerechtigd de inhoud van een cursus uit te breiden, te beperken of aan te passen.

Artikel 10      Uitvoering van de overeenkomst

 1. CaniCo zal de te leveren dienstverlening naar allerbeste vermogen uitvoeren. Dit houdt een inspanningsverplichting in, maar geen resultaatsverbintenis.
 2. Elk advies wordt door CaniCo met de grootste zorg opgesteld na analyse, op basis van de beschikbare informatie omtrent het betrokken dier. CaniCo kan een inschatting geven over de mogelijkheid tot verbetering van probleemgedrag van de hond, maar een garantie op de uitkomst ka,n echter niet gegeven worden. Het beoogde resultaat is afhankelijk van veel factoren die buiten de controle van CaniCo liggen, waaronder ook de inzet van de klant.
 3. Om het risico op ziektes en besmettingen zo veel mogelijk te beperken dient de klant steeds CaniCo op de hoogte te brengen indien de hond ziek of in behandeling is. CaniCo dient steeds op de hoogte te zijn van de gezondheidstoestand van de hond.
 4. Toevertrouwde feiten die vertrouwelijk van aard zijn, zullen worden gerespecteerd. Soms kan het nodig zijn om te overleggen met de dierenarts van de hond. Dit doet CaniCo altijd in verleg met de klant. De klant geeft de gegevens van de dierenarts door zodat CaniCo kan overleggen met de dierenarts. De dierenarts kan vervolgens medicijnen of maatregelen voorstellen aan de klant. Dit doet de dierenarts onder eigen verantwoordelijkheid.
 5. Sessies dienen altijd binnen de looptijd van het gekozen traject te worden ingepland.
 6. De klant is gehouden ontlasting van de hond op te ruimen en hier de juiste middelen voor mee te dragen. Indien er sprake is van nalatigheid komt een eventuele boete voor rekening van de klant.

Artikel 11       Sessies en werkwijze

 1. Op voorhand wordt met de klant schriftelijk afgesproken uit hoeveel sessies een traject bestaat. De sessies vinden na overleg plaats op een vastgelegde locatie of online.
 2. Alle sessies worden ingepland aan het begin van het traject.
 3. Alle adviezen of informatie op welke manier ook gegeven door Canico, zijn enkel bedoeld voor de klant. Deze zijn persoonlijk aan de klant aangepast, ze zijn niet bestemd om aan derden te geven, schriftelijk, mondeling of via het internet. Hiervoor is een schriftelijke toestemming van CaniCo nodig.
 4. CaniCo vraagt van de klant een actieve betrokkenheid en verantwoordelijkheid, zowel voor het bereiken van het in het begeleidingsplan omschreven doel als voor het werken aan de aangegeven punten ter verbetering.
 5. Vragen tussen verschillende sessies kunnen worden gesteld via WhatsApp of mail. Dit is de verantwoordelijkheid van de klant.
 6. De klant gaat ermee akkoord dat beeldmateriaal van de hond mag worden opgenomen in het referentieportfolio van CaniCo en mag gebruikt worden als promotiemateriaal voor de website en sociale media van CaniCo, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt verzocht door de klant.
 7. Coachingsessies zijn hoofdzakelijk gebaseerd op het voeren van een gesprek. Indien nodig worden er handelingen uitgevoerd en aangeleerd.
 8. Bij een huisbezoek dient de veiligheid van de hondengedragsbegeleider steeds gewaarborgd te worden. Indien de hond een potentieel gevaar vormt, wordt deze reeds voor het begin van de sessie naar een aparte, veilige ruimte gebracht.

Artikel 12      Aansprakelijkheid / schade

 1. CaniCo kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van directe als indirecte schade.
 2. CaniCo is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen tijdens of na de coaching. Alle diensten vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van de klant. CaniCo draagt geen aansprakelijkheid voor gebeurlijke schadegevallen die direct of indirect ontstaan als gevolg van de verleende dienst.
 3. Eventuele lichamelijke of zakelijke schade aan materiaal van CaniCo, aangebracht en/of veroorzaakt door de klant of zijn hond, zal door de klant worden vergoed.

 

 

 

Artikel 13      Intellectueel eigendom / auteursrecht

 1. Op alle door CaniCo ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht. De intellectuele eigendomsrechten op de door CaniCo aan klant ter beschikking gestelde materialen (@ berusten bij CaniCo. De klant mag het materiaal en verstrekte documentatie niet kopiëren, openbaar maken of aan derden beschikbaar stellen zonder voorafgaande toestemming van CaniCo.
 2. Het is de klant niet toegestaan beeld- en/of geluidsopnames te maken tijdens een sessie. Indien CaniCo materiaal wenst te maken in het kader van voortgang zal dit altijd in overleg gebeuren.
 3. Elke handeling in strijd met deze punten wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht
 4. Bij inbreuk heeft CaniCo recht op vergoeding van geleden schade.

Artikel 14      Vertrouwelijkheid en geheimhouding

 1. De klant en CaniCo zullen informatie die zij in het kader van de overeenkomst met elkaar uitwisselen vertrouwelijk behandelen.
 2. CaniCo verwerkt in het kader van de overeenkomst persoonsgegevens. Meer informatie hierover staat in de privacyverklaring.
 3. De klant bevestigt het privacybeleid van CaniCo te hebben ontvangen en bevestigt dat hij de voorwaarden van het privacybeleid heeft aanvaard.

Artikel 15      Klachten

 1. Eventuele klachten over de dienstverlening en/of een product kan de klant bij CaniCo indienen per e-mail. CaniCo zal zich er voor inspannen om aan de klacht tegemoet te komen, mits die redelijk is.
 2. Als de klant en CaniCo het niet onderling eens kunnen worden zullen geschillen voorvloeiend uit deze huidige voorwaarden beslecht worden door de bevoegde rechter van het arrondissement van het adres van CaniCo.
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 16      Bijzondere bepalingen

 1. CaniCo behoudt zich het recht voor klanten die door hun gedrag het verloop van de werkzaamheden belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming uit te sluiten. In geval van uitsluiting is geen restitutie mogelijk.
 2. De klant is verantwoordelijk voor het aanleveren van de correcte facturatie-en contactgegevens. Bij wijziging verbindt de klant zich er ook toe deze binnen de 30 dagen door te geven aan CaniCo.
 3. CaniCo is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Voor wijzigingen tijdens de duur van een overeenkomst geldt dat CaniCo deze aan de klant zal meedelen. Als de klant daar bezwaar tegen maakt, zullen de oude algemene voorwaarden van toepassing blijven.
 4. Wanneer een bepaling uit deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.
 5. De overeenkomst wordt alleen in het Nederlands afgesloten.
 6. Op deze overeenkomst is het Belgisch Recht van toepassing.

Deze algemene voorwaarden dateren van juli 2023